Ponudimo vam lahko vse storitve, katere dovoljuje Zakon o detektivski dejavnosti, še najraje pa izvajamo:

- pregled poslovnih listin ob sumih storitev kaznivih dejanj in negospodarnega ravnanja v kombinaciji s preveritvami na     terenu,

- iskanje oseb in predmetov,

- zbiranje dokaznega gradiva za zavarovanje in dokazovanje vaših pravic,

- zbiranje informacij o kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na zasebno tožbo,

- nastavljanje pasti za tatove doma in v vaših poslovnih prostorih ali pri vas doma,

- zbiranje informacij o spoštovanju konkurenčne prepovedi ter o poslovnih subjektih,

- odkrivanje zlorab pravice do zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe,

- odkrivanje zlorab uveljavljanja pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela,

- odkrivanje drugih disciplinskih kršitev,

- svetovanje fizičnim in pravnim osebam na področju preprečevanja kaznivih ravnanj,

- načrtovanje in izvajanje zaščit poslovnih skrivnosti, informacijskih sistemov, ekonomskih in osebnih podatkov in informacij.

Svoje delo opravljamo tako, da:

- zbiramo podatke od oseb ali iz javno dostopnih virov,

- pridobivamo podatke iz evidenc (registrirana vozila, register prebivalstva, zavarovancev, neposredni vpogled v sodne in upravne spise),

- uporabljamo tehnična sredstva za fotografiranje, video in zvočno snemanje,

- neposredno osebno zaznavamo informacije (opazovanje, sledenje...).

Za lažje delo smo povezani tudi z detektivi iz celotnega sveta. Poglejte si seznam. Če na seznamu ni države, kjer bi želeli, da za vas opravimo storitev, bomo samo za vas poiskali ustrezno osebo, ki nam bo zagotovila verodostojne podatke, katere potrebujete.

V nadaljevanju je še nekaj členov iz Zakona o detektivski dejavnosti, ki precizirajo delo detektiva:

27. člen

(upravičenja)

(1) Detektiv ima naslednja upravičenja:

– zbira podatke od oseb ali iz javno dostopnih virov;

– pridobiva podatke iz evidenc;

– osebno zaznava;

– uporablja tehnična sredstva.

(2) Detektiv lahko opravlja storitve za naročnika samo v okviru dejavnosti, določenih v tem ali drugem zakonu.

28. člen

(zbiranje podatkov od oseb ali iz javno dostopnih virov)

Detektiv lahko pridobiva informacije neposredno od osebe, na katero se podatki nanašajo, in od drugih oseb, ki s podatki razpolagajo, če so jih pripravljene dati prostovoljno, ter iz javno dostopnih virov.

29. člen

(pridobivanje podatkov iz evidenc)

(1) Detektiv ima v okviru pisnega pooblastila stranke pravico pridobivati podatke iz:

– evidence registriranih vozil (registrsko označbo, podatke o lastnikih in podatke o vozilu);

– registra stalnega prebivalstva in centralnega registra prebivalstva (podatke o osebnem imenu, datumu rojstva, enotni matični številki občana, državljanstvu, času in kraju stalnega in začasnega prebivališča);

– evidence zavarovancev (podatke o zaposlitvi, delodajalcu, delovnem mestu in prejšnjih zaposlitvah);

– slovenskega ladijskega registra in registra zrakoplovov (podatke o plovilih in lastnikih).

(2) Podatke iz prejšnjega odstavka je upravljavec zbirke podatkov dolžan detektivu posredovati na podlagi pooblastila iz 25. člena tega zakona v 15 dneh od prejema detektivove pisne zahteve. Zahteva se lahko poda tudi ustno pri organu. Ne glede na način, na katerega je bila zahteva podana, mora detektiv zahtevi priložiti tudi fotokopijo pooblastila.

(3) Detektiv sme vpogledati v sodne in upravne spise ali si iz njih prepisati podatke, kadar ima po zakonu, ki ureja to področje, pravico tudi stranka, ki ga je pooblastila.

30. člen

(osebna zaznava)

(1) Detektiv lahko pridobiva informacije tudi z neposrednim osebnim zaznavanjem na javnih krajih ali iz javnih krajev, javno dostopnih odprtih in zaprtih prostorov ter krajev in prostorov, ki so vidni z javno dostopnega kraja in prostora.

(2) Pri izvajanju upravičenja iz prejšnjega odstavka detektiv ne sme posegati v zasebni zaprti prostor in zasebni prostor, ki ga je posameznik s postavitvijo kakršnekoli ograje, prepreke ali razvidne oznake oziroma opozorila ločil od javnega in na ta način navzven nakazal, da gre za zasebni prostor.

31. člen

(uporaba tehničnih sredstev)

(1) Pri izvajanju osebne zaznave lahko detektiv uporablja naprave za slikovno snemanje v okviru naloge iz pooblastila, vendar le v primeru, ko je to nujno potrebno za zavarovanje dokazov.

(2) Ob upoštevanju prepovedi iz prvega odstavka 32. člena tega zakona lahko detektiv uporablja naprave za zvočno snemanje (diktafone) ali druge pripomočke za zavarovanje dokazov in sledi. Naprave za zvočno snemanje lahko uporablja le na podlagi jasno izkazane pisne ali zabeležene ustno izražene privolitve osebe, glede katere se bo naprava za zvočno snemanje uporabila.

32. člen

(prepovedi)

(1) Detektiv ne sme:

– opravljati upravičenj, za katere so z zakonom določeni oziroma pooblaščeni policija, sodišča in drugi pravosodni organi;

– uporabljati prikritih preiskovalnih ukrepov, ki jih v skladu z zakonom uporabljajo policija, Slovenska obveščevalno-varnostna agencija in Obveščevalno varnostna služba ministrstva, pristojnega za obrambo;

– opravljati detektivske dejavnosti za domače in tuje varnostne ali obveščevalne službe in za politične stranke ter ustanove, katerih ustanovitelji so politične stranke.

(2) Ne glede na določbe tega člena sme detektiv izvajati pristojnosti iz 26. in 27. člena tega zakona tudi za državne organe.

Še danes se nam pridružite na najini Facebook strani.

vaša CS - detektivska agencija

Kontaktirajte nas

 

 

Sedež podjetja:
Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana
Telefon: 041 844 449
E-pošta: info@c-s.si
 
Poslovna enota Grosuplje:
Ljubljanska cesta 69, 1290 Grosuplje

Pošljite nam sporočilo

Email:
Naslov:
Sporočilo:
Koliko oči ima človek?

Detective agency international